Institut za histologiju i embriologiju 
"Aleksandar Đ. Kostić"

O institutu

Istorijat

Nastavnici

Predavanja

Veżbe

Literatura

 

 

 

 

 

 


III Veżba - Prosti i pesudoslojeviti epiteli

 1. Prost ljuspast epitel   

Mezotel

Ovaj tip epitela karakteriše jedan red  ćelija koje se na dužnom preseku vide kao gusto pakovane pločice (ljuspice). Njihova debljina je tek 1-2 mm. U središnjem delu ćelije se je smešten nukleus. Dve glavne lokalizacije prostog ljuspastog epitela su mezotel (epitel seroznih membrana) i vazotel (epitel krvnih sudova), ali se može naći i na drugim mestima u organizmu (plućne alveole, parijetalni list Bowmanove kapsule, tanki segment Henleove petlje, zadnji epitel kornee itd.)

2. Prost kockast epitel  

Kockast epitel

Prost kockast epitel gradi jedan red kockastih ćelija visokih 5-10 mm. Veči deo sistema kanala nefrona u bubregu obložena je ovim epitelom. Takođe se može naći u respiratornoj bronhioli, intrahepatičnim žučnim kanalima, srednjem uhu, kao i ductus intercalatus-u (pljuvačnih žlezda).

3. Prost cilindričan epitel   

Cilindričan epitel (crevna recica)

Ovo je najrasprostranjeniji tip prostih epitela. Izgrađen je od jednog reda visokih prizmatičnih ćelija visine 15-20 mm. Oblaže najveći deo digestivne cevi (na slici se vidi na površini crevnih recica; beli krugovi u eptelu su apikalni delovi peharastih ćelija koje se smešene između brojnih entercita). Ostale lokalizacije uključuju žučnu kesu, ekrahepatične žučne puteve, terminalne bronhiole, sabirne cevčice u bubregu, uters, jajovod, ductus striatus itd.

4. Pseudodvoredan epitel  

Pseudodvoredan epitel

Pseudoslojeviti tj. lažno slojeviti epiteli, svoj naziv duguju činjenici da su izgrađeni od jednog reda ćelija različite visine. Sve ćelije leže na bazalnoj membrani, ali samo neke dosežu lumen organa koji oblažu. Zbog različite visine ćelija, nukleusi pojedinih tipova ćelija se nalaze na različitim visinam, što i stvara utisak lažne slojevitosti. Tako,  pseudo- dvoredni epitel (koji je oblaže deo kanala muškog reproduktivnog sistema - na slici ductus epydidimidis), grade dva tipa ćelija: male, bazalne i visoke, clindrične sa stereocilijama.

5. Pseudotroredan epitel  

Pseudotroredan epitel

Ovaj tip epitel se često označava kao respiratorni epitel, s obzirom na činjenicu da se može naći samo u respiratornom traktu (gde pokriva njegov najveći deo - sve od cavum-a nasi pa do terminalnih bronhiola). Osim lažne slojevitosti (nukleusi u tri nivoa), epitel karakterišu  visoke cilindrične ćelije sa kinocilijama na apikalnom delu koje se jasno vide na slici prpearata traheje. Takođe se lako uočava i jako debela bazalna membrana (najdeblja bazalna membrana kod čoveka).

 

Hit Counter